1 พฤษภาคม 2562 "ปฏิบัติการฝนหลวง"เติมน้ำ 198 แห่ง

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/370271

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ (29 เม.ย. 2562) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 7 หน่วยฯ ทั้งนี้ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดลพบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา จันทบุรี หัวหิน สุราษฎร์ธานี และสงขลา ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง บริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน ลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด รวมถึงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศพื้นที่ภัยแล้ง ยังคงเป็น 5 จังหวัด (รวม 15 อำเภอ 46 ตำบล 322 หมู่บ้าน) ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และชลบุรี และจากข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ ขณะนี้มีเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 15 แห่ง และขนาดกลาง จำนวน 183 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ โดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและจะขึ้นปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย สำหรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงในวันนี้ หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดจันทบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการบริเวณพื้นที่การเกษตร อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองด้านพื้นที่ภาคกลาง หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดลพบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการในขั้นตอนก่อเมฆ บริเวณพื้นที่การเกษตรของ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอหนองมะโมง จังหวัด ชัยนาท อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา และหน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นบินปฏิบัติการในขั้นตอนก่อเมฆ บริเวณพื้นที่การเกษตร อำเภอบ่อพลอย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ อำเภอหนองปรือ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย มีค่าคุณภาพอากาศกลับมาอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากมีจุดความร้อนที่ยังมีการเผาไหม้กระจายหนาแน่นในบริเวณดังกล่าว รวมถึงจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดพิษณุโลก และเชียงใหม่ ขอติดตามสภาพอากาศหากมีความเหมาะสมจะวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ รวมทั้งภาคอีสาน ยังไม่เข้าเงื่อนไข